Welkom

De universiteit is grenzeloos. Een carrière in de wetenschap vergt veel van mensen. Het onderzoek is nooit 'klaar' en je onderwijs kan altijd beter. Bovendien is de noodzaak om samen te werken sterk toegenomen. En dat betekent afstemmen, belangen verkennen, prioriteiten stellen, collega’s om medewerking vragen, afspraken maken en ze vervolgens aan die afspraken houden. Samenwerken betekent ook: helder communiceren, gewauwel confronteren, mensen motiveren en grenzen aangeven.

Leiding geven dus.

Andere wetenschappers begeleiden en coachen is een vak apart en iedereen kan het leren - of er in elk geval beter in worden. 

 

 

 


 

Werk

De universiteit lijkt nergens op. Het is geen bedrijf maar wel een organisatie. Leidinggeven is hier wezenlijk iets anders dan elders in de maatschappij. Er is geen sprake van winst, maar rode cijfers bestaan wel en zijn verboden. Leidinggeven is vooral een dienst aan de gemeenschap en niet zoals elders: een stap vooruit in de loopbaan. Leidinggevende en leiding-ontvangende kunnen van positie wisselen, de verantwoordelijkheden zijn beduidend groter dan de bevoegdheden en de afwegingen die op de verschillende bestuurlijke niveaus gemaakt worden kunnen behoorlijk verschillen.

Wetenschappers zijn intrinsiek zeer gedreven om het beste te geven in onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg, maar goede intenties kunnen soms onbedoelde en zelfs desastreuze effecten hebben. Zelfreflectie, feedback, collegiale consultatie en open communicatie helpen om kritisch te blijven op jezelf en daarmee ruimte te scheppen voor een veilige en uitnodigende gemeenschap van medewerkers en studenten. Leidinggevenden spelen hier een cruciale rol.

Wij zijn zelf geen wetenschappers, maar we hebben wel genoeg ervaring om een andere invalshoek te kunnen bieden. Aan goede plannen en intenties ontbreekt het meestal niet. Wel blijkt het lastig om voornemens ook werkelijk uit te voeren. Soms helpt een flinke duw, een echt gesprek, of een paradoxale interventie om het bootje uit het riet te krijgen.

 

Het kan heel effectief zijn om je vragen en dilemma’s eens te bespreken met iemand die je wereld kent, maar er geen deel van uitmaakt. Een luisterend oor, iemand tegen wie je je verhaal kunt vertellen zonder je in te hoeven houden. Maar ook mogelijk confronterende feedback ontvangen of concreet advies krijgen voor het vervolg. 

In coaching komen soms zeer persoonlijke ervaringen en overtuigingen aan het licht die de professionele ontwikkeling van een individu beïnvloeden en soms belemmeren. Een luisterend oor, maar ook iemand die doorvraagt en niet oordeelt, kan helpen om de echte 'angel' van het vraagstuk op te sporen en onder ogen te komen.

De gesprekken zijn vertrouwelijk. Een coachingstraject bestaat meestal uit vier of vijf gesprekken van anderhalf uur op de werkplek of elders. Over het algemeen kan je dan wel weer zelf verder. 

Takacs & Verheijden doen zelf individuele coaching maar beschikt ook een uitgebreid netwerk van coaches met zeer diverse expertise, zodat altijd maatwerk geboden kan worden.

 

 

 

Ga verder

Intervisie is een snel aan populariteit winnende management-tool. Twee aannames spelen een belangrijke rol:

  • elk probleem heeft ook met jezelf te maken, want een ander had het in jouw positie misschien niet;
  • elk probleem heeft ook met de context te maken waarin het zich afspeelt, als je er vanaf een afstandje naar kijkt zie je vaak hoe het systeem zichzelf in stand houdt; 
  • je collega's hebben meer inhoudelijke expertise dan een externe coach, maar die kan wel het proces sturen zonder afgeleid te worden. 

Het werkt als volgt: je legt je vraag of dilemma voor aan een aantal niet-betrokken collega's. De intervisiebegeleider hanteert een tamelijk strikte methode om de vraag achter de vraag in beeld te krijgen. Daarna geven de anderen op een zeker moment aan wat het bij hen oproept en wat ze in jouw plaats zouden doen. Vaak herkennen de andere deelnemers je vraag wel - soms uit eigen ervaring. 

Intervisie bevordert zelfreflectie. Je leert daarnaast veel van de vraagstukken van anderen. Voor veel deelnemers werkt het ook bevrijdend om te merken dat ze niet de enige zijn met bepaalde problemen. In de dagelijkse cultuur van de academie en in de loopbaan van de wetenschapper wordt het open en kwetsbaar uiten van twijfels snel gezien als een brevet van onvermogen, waardoor veel mensen in hun eentje worstelen met vraagstukken. 

In intervisie wordt de gezamenlijke wijsheid van een groep mensen gekatalyserrd en optimaal benut. In een eerder stadium moet een veilige leersfeer en strikte vertrouwelijkheid zijn gerealiseerd, wil intervisie optimaal effectief zijn.

 

 

Anderen meenemen: ‘Leadership is relationship’. Je moet het samen doen. Veel veranderingen worden gelegitimeerd door te wijzen naar boven of naar 'centraal'. Het moet, het is urgent, 'want anders....'  Betrokkenen raken niet gemotiveerd en zijn ook geen eigenaar van het probleem. Dus gebeurt er niks. Of er wordt alleen lippendienst bewezen. 

Werkelijke veranderingen worden gevoed door ambitie - niet door urgentie. Door willen - niet door moeten. En door helder eigenaarschap voor de actieverantwoordelijken. Degene die de veranderingen initieert moet tevoorschijn komen, zich niet verbergen achter 'beleid', en weten om te gaan met de - vaak juiste - kritiek dat niet alle beslissingen 100% te rationaliseren zijn. 

Vragen waarbij we als adviseurs betrokken zijn:

  • Hoe kunnen we meer cohesie organiseren binnen de afdeling, waar het gaat om het onderzoek?
  • Hoe de 'sociale hygiene' in de groep bevorderen, zodat er meer ruimte is voor feedback en kritiek niet meteen als aanval wordt gezien?
  • Hoe een goede match te vinden tussen de onderwijsdirectie en afdelingshoofden?
  • Hoe valorisatie als speerpunt te laten landen in de afdelingen?
  • Hoe kunnen we de universiteit  internationaliseren ‘aan de binnenkant’?
  • hoe de fusie tussen faculteiten zo te laten verlopen dat de ene faculteit zzich niet opgeslokt voelt door de andere?
  • Hoe te komen tot een gedragen agenda voor de komende jaren?

Belangrijk is om met de betrokkenen een goede start te maken, waarin de basis voor vertrouwen wederzijds wordt gelegd. Dat is cruciaal voor de stap erna: het maken van een ‘choreografie’ voor de komende tijd.

Een verandertraject bestaat meestal uit een aantal interventies die gaandeweg invulling krijgen. Denk hierbij aan strategiedagen, korte workshops, coachen van individuele medewerkers, bemiddeling, facilteren van gesprekken etc.

 

 

Heb je behoefte aan meer reflectie op je rol, je sterke punten en je dillemma's? Geef je leiding aan een groep en wil je de ontwikkeling hiervan stimuleren? Wil je je eindverantwoordelijkheid vormgeven zonder te micro-managen? Benieuwd hoe anderen het doen, hoe ze het op andere faculteiten doen? Geven procedures en bestuurlijke afspraken niet altijd houvast? Voor dit type vragen en dilemma’s ontwerpen we programma's op maat.

Onze leergang Academisch Leiderschap voor is een stevig en persoonlijk traject waarin de drie aspecten van leidinggeven de rode draad vormen:

1. de goede dingen doen: wat wil je veranderen of bereiken en hoe houd je focus?

2. de dingen goed doen: hoe organiseer je de implementatie slim met je mensen?

3. de buitenwereld betrekken: hoe blijf je geinformeerd en zichtbaar buiten je eigen systeem? 

De vraagstukken van deelnemers staan centraal, aangevuld met direct toepasbare modellen. Deelnemers oefenen met minder ontwikkeld gedrag en krijgen zo een breder repertoir om te kunnen sturen in hun complexe werkelijkheid vol soms tegenstrijdige belangen

De leergang wordt integraal of modulair aangeboden, afhankelijk van de vraag. Intakes en intervisie maken altijd deel uit van onze werkwijze. Voor meer informatie over programma's kan je contact opnemen met Barbara Takacs. 

 

Werken in groepsverband is voor autonome wetenschappers altijd een uitdaging. Mensen hebben verschillende ideeën over samenwerking en vinden het gesprek daarover lastig. Er wordt veel tijd in groepen doorgebracht om informatie te verzamelen en besluiten te nemen over belangrijke inhoudelijke onderwerpen. Verbazingwekkend hoe weinig aandacht er vaak is voor de randvoorwaarden zoals richting, ruimte en rollen. Dat leidt dan tot eindeloze discussies tussen (een paar mensen) en energieverlies en dalende motivatie bij de rest. 

Wij werken met een heldere contractering aan de voorkant op de doelen van het 'vergaren' van je drukbezette mensen. Wat wil je na afloop van de bijeenkomst minimaal bereikt hebben met je collega's? Hoe kom je daar en wie kan je daar praktisch bij helpen? Samen zoeken we naar werkvormen die passen bij de doelen en het gedrag dat je wilt bevorderen. 

Wij helpen je de bijeenkomst voor te bereiden en het gesprek te voeren op doelen, rollen en inhoud en op de onderlinge dynamiek. Wij zijn gewend en bekwaam om de 'onderstroom' te bespreken als dat nodig is. Dit kan confronterend en spannend zijn, maar helder gaat voor aardig. Zodat duidelijk wordt wat behoeften en verwachtingen zijn. Verreweg het meeste gedoe komt echter voort uit onduidelijkheid over zaken in de bovenstroom.

Een traject met een afdeling of leerstoelgroep bestaat uit een aantal bijeenkomsten waarin we de kussens eens flink opschudden zogezegd. Voorafgaand stellen wij je de volgende vragen: waar wil je als leider naar toe met je groep, hoe zie je dit traject voor je en wat verwacht je van ons? Dit is meteen een oefening in het expliciet maken van je wensen en spelregels We herhalen deze exercitie met de groep, zodat ieder medeverantwoordelijk kan zijn voor het vervolg.

 

 

Over

Barbara heeft veel ervaring in leiderschapstrajecten – ook in internationale organisaties. Ben was in de eerste helft van zijn loopbaan werkzaam in het onderwijs en heeft zich later toegelegd op coaching en transformatie.

Zij werken met wetenschappers die uitblinken in hun vak, maar coaching kunnen gebruiken op het moment dat ze verantwoordelijk worden voor de resultaten van anderen.Barbara studeerde toegepaste sociale psychologie aan de UvA en ging daarna vol enthousiasme aan de slag als gedragstrainer. In de eerste jaren maakte zij vele vlieguren voor verschillende trainingsbureaus. Rechercheurs, vrouwelijke ambtenaren, talenten en managers uit allerlei sectoren kwamen voorbij om hun vaardigheden op te poetsen. De laatste jaren werkt zij uitsluitend voor universiteiten, omdat zij zich daar het meest op haar plaats voelt. Zij coacht individuele wetenschappers en hun teams een volgende stap te maken. 

Met Ben ontwerpt en faciliteert zij maatwerkprogramma’s voor wetenschappers die leiding geven aan andere wetenschappers. Haar werkstijl is faciliterend, maar scherp waar nodig. Barbara woont in Haarlem met man en drie tieners. Zij reizen graag de wereld rond en genieten ook van lokale natuur. Yoga en hardlopen brengen haar tot rust. 

Ben studeerde nederlands aan de VU in de jaren 70. Daarna werd hij leraar, schooldecaan, conrector en vader, toen opeens een wervelwind hem meenam naar Transactionele Analyse en NLP, naar Reiki, Inner Child Work, Council en Vision Quest - en hem overal op de wereld cursussen deed volgen en geven. 

Toen er meer rust kwam legde hij zich toe op training en advieswerk in het hoger onderwijs. Daarnaast biedt hij in Time Alone mensen de gelegenheid zich terug te trekken en te luisteren naar wat ze diep in hun hart verlangen. En naar wat diep in hun hart van hen verlangd wordt.

 

 

Quasiba Zeggen

Quasiba studeerde politicologie (MA) en later ook psychologie (BA) aan de UvA. Zij werkte twintig jaar in het hoger onderwijs als docent en managementrainer (o.a. Hotelschool). Quasiba heeft de sprong gewaagd om als zelfstandig professional verder te gaan. Zij ontwikkelt en geeft training op het gebied van leidiniggevende vaardigheden voor verschillende opdrachtgevers waaronder Takacs&Verheijden. Haar focus ligt daarbij op communicatie. In haar optiek komt uiteindelijk alles neer op: Hoe breng je het? Dat kan gaan om feedback, slecht nieuws, coaching of samenwerking.

Een training van Quasiba is altijd maatwerk en sluit goed aan bij de visie en de missie van de opdrachtgever. Zij werkt met humor, compassie en duidelijkheid. Analytisch en empathisch. Ontwikkeling van leiderschap is ontwikkeling van een organisatie en haar medewerkers. Waar mensen elkaar verstaan wordt efficiënt en met plezier gewerkt.
 

Erika Pape

Erika studeerde Onderwijskunde aan de RUG en is haar loopbaan begonnen als docente Onderwijskunde aan de lerarenopleiding in Groningen. Al snel maakte zij een switch richting het bedrijfsleven, waar ze 25 jaar in een corporate omgeving werkzaam was - eerst als marketing communicatie strateeg en later als HR professional. Sinds een paar jaar is Erika zelfstandig coach/teamcoach met ruim 20 jaar ervaring op de teller. Haar hart ligt bij talentontwikkeling, leiderschapontwikkeling en samenwerking. Erika heeft zich gespecialiseerd in het coachen van hoogleraren, docenten en executives. Daarnaast is zij opgeleid als teamcoach en brengt zij teams op een hoger plan. Ze houdt van reizen, grenzen verleggen, Haarlem, de duinen, de zee en haar drie studerende kinderen.

 

Koosje van Frankenhuysen

 Na haar studie Arbeids- en organisatiepsychologie aan de UVA is Koosje in 1996 direct voor zichzelf begonnen als trainer, coach en adviseur. De eerste 20 jaar heeft ze zich zo breed mogelijk willen ontwikkelen. Voor verschillende bureaus en een enorme diversiteit aan organisaties heeft ze zich vele onderwerpen eigen gemaakt. Momenteel focust ze zich op de drie hoofdthema’s: Leiderschap, Vitaliteit en Teamontwikkeling. Prachtige containers waarin ze al die ervaring kwijt kan.

 De uitdaging voor Koosje blijft om elke keer een uniek programma neer te zetten met een groep. Zij brengt zowel de deelnemer op een hoger plan en faciliteert de ontwikkeling van de organisatie. Vanuit openheid, een heldere structuur, eigen verantwoordelijkheid en een sfeer van veiligheid en vertrouwen werkt ze aan een tastbaar en positief resultaat.Met een bourgondische levensstijl en liefde voor eten, kunst en cultuur geniet ze, samen met haar twee tieners, volop van het leven in hartje Amsterdam.

 

Esther Schmal

Na een korte flirt met de studie rechten (RUL) heeft Esther met veel plezier Politicologie (Internationale Betrekkingen) gestudeerd aan de UvA en de Freie Universität Berlin. Om vervolgens iets heel anders te gaan doen: training en advies, gericht op het ontwikkelen van mensen en organisaties. Hierop volgde een aantal stevige HR rollen, bij o.m. TU/e, ASML en Avans.

Sinds enkele jaren combineert zij Mid-Career & executive coaching met organisatieadvies en het faciliteren van ontwikkeltrajecten. Zij werkt vanuit hoofd, hart en humor met m.n. hoogopgeleiden bij kennisinstellingen en hightech organisaties. De samenwerking met Takacs en Verheijden komt voor uit een persoonlijke en inhoudelijke klik op het gebied van strategie- en leiderschapsontwikkeling, en het systemisch kijken naar vraagstukken.Esther woont met haar vriend in Brabant, spint en wandelt regelmatig, en houdt van duurzaamheid  als in rommelmarkt, groentetuin en wildplukken.

 

Liesbeth Halbertsma

Liesbeth is na haar studie Andragologie in Amsterdam gaan werken bij Boer & Croon Management Consultants. Daarna is ze statutair directeur geweest van Nieuw Elan en van de Baak ManagementCentrum VNO-NCW.

Ze werkt nu graag voor universiteiten, met teams of afdelingen die samen hun koers willen bepalen. Door een of meer werkconferenties met elkaar te ontwerpen en te beleven worden vaak belangrijke stappen gezet. Ook als de samenwerking minder loopt kan een hierop gerichte bijeenkomst met het team behulpzaam zijn. Zo werkt ze samen met opdrachtgevers samen aan de ontwikkeling van de toekomst van de organisatie. Liesbeth vindt veel inspiratie in haar werk. De laatste jaren richt ze zich bewust op het werken met jongeren en op haar rol als toezichthouder.

Studeren en het doen van onderzoek nemen een belangrijke plaats in en leiden regelmatig tot publicaties.En ze geniet van het leven, samen met echtgenoot, de tuin en de kano.

 

Jan Pieter Weening

Jan Pieter studeerde Arbeids- en Organisatiepsychologie en Sociale Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na zijn studie heeft hij zich gericht op de ontwikkeling van mens en organisatie. Uiteindelijk via drie jaar directe verbintenis met de RuG koos hij in 2009 voor het zelfstandige bestaan. Werkt nog steeds graag en veel als trainer/coach in de academie op het gebied van soft skills, teamontwikkeling en organisatieverbetering.

Jan Pieter gelooft in beter, slimmer en leuker samenwerken. Door confrontatie, relativering, humor en authenticiteit te verbinden, worden zijn trainingen als zinvol en levendig ervaren. Hij werkt vanuit een positieve grondhouding en is ervan overtuigd dat zonder plezier resultaten niet beklijven. Hij leeft samen met zijn vrouw en drie kinderen, is graag buiten en op reis, en sport is voor hem zowel inspanning alsook reflectie en ontspanning, ‘mens sana in corpore sano’.

 

Contact

BARBARA TAKACS

+ 31 6 241 56731

mail@barbaratakacs.nl

Molenaerstraat 18

2023 EK Haarlem

 

 

BEN VERHEIJDEN

+ 31 6 2466 7064

benverheijden@me.com 

Simon Carmiggeltstraat 56

1822 MA Alkmaar